بیانیه صلح – فردی

می‌دانم که جنگها و نظامی‌گری به جای محافظت از ما، امنیت ما را تهدید می‌کنند؛ بزرگسالان، کودکان و نوزدان را می‌کشند، زخمی می‌کنند و به قربانیان خود آسیب‌های روحی جدی وارد می‌کنند. به شدت محیط‌زیست را تخریب می‌کنند، آزادی‌های مدنی را از بین می‌برند، اقتصاد را تضعیف می‌کنند و مانع اختصاص منابع به فعالیتهای زندگی‌بخش می‌شوند. من به مشارکت در تلاش‌های بدون خشونت برای پایان دادن به تمام جنگ‌ها و تدارک آن و برقراری صلحی پایدار و عادلانه متعهد می‌شوم و از آن حمایت می‌نمایم.

Our Campaigns

How To End War

Online Courses
Help Us Grow

Small Donors Keep Us Going

If you select to make a recurring contribution of at least $15 per month, you may select a thank-you gift. We thank our recurring donors on our website.

This is your chance to reimagine a world beyond war
Upcoming Events
WBW Shop
Translate To Any Language