اعلامیه صلح را امضا کنید

Английский. 日本語. Немецкий . Испанский. Итальянский. 中文. Французский. Norsk. Svenska. Pусский. Polskie. বাংলা.. हिंदी.. 한국어. португальский. فارسی. العربية. Украинский. Каталонский. организации подписать залог здесь, Получить листы регистрации. Купите плакат с этой клятвой мира в рамке здесь.


می‌دانم نگها و نظامی‌گری به جای محافظت از ما ، امنیت ما را تهدید می‌کنند ؛ بزرگسالان ، ودکان و نوزادان را می‌کشند ، می می‌کنند و به قربانیان ود آسیب‌های روحی دی وارد می‌کنند. به شدت محیط ست را تخریب می‌کنند ، آزادی‌های مدنی را از بین می‌برند ، اقتصاد را تضعیف ست را تخریب منند ادی‌های مدنی را از بین می‌برند ، اقتصاد را تضعیف اتناد را تعع می‌کنند و انا تنبابا تن مانع تن من به مشارکت در تلاش‌های بدون خشونت برای پایان دادن به تمام جنگ‌ها و تدارک آن و برقراری لحی تلاا ادرار لح ایدام اتما ا ا

Перевести на любой язык