صلح را امضا کنید

Engels. 日本語. Deutsch. Español. Italiano. 中文. Frans. Norsk. Svenska. Pусский. Polskie. বাংলা.. हिंदी.. 한국어. Português. فارسی. العربية. Українська. Català. Română. organisaties teken hier de belofte. Krijgen inschrijfbladen. Koop hier een ingelijste poster van deze vredesbelofte.

"
می‌دانم که جنگها و نظامی‌گری به جای محافظت از ما ، امنیت ما را تهدید می‌کنند ؛ بزرگسالان ، کودکان و نوزادان را می‌کشند ، زخمی می‌کنند و به قربانیان خود آسیب‌ها روحی جدی وارند. به شدت محیط ‌زیست را تخریب می‌کنند ، آزادی‌های مدنی را از بین می‌برند ، اقتصاد را بی‌کعیف بی‌کنند امت. م

Vertaal naar elke taal