اعلامیهصلحرابهعنوانیکسازمانامضاکنید

英語. Deutsch. スペイン語. Italiano. Français. 印Norsk. スベンスカ. Português. 中文. Pусский. 韓国語. 日本人の. हिन्दी. বাংলা. عربى. فارسی. Українська.

ازسازمانهادعوتشدهاستتابرایپیوستنبهشبکهداوطلبانمردمی、فعالانوگروههایوابستهبه World BEYOND War (دنیایفراترازجنگ)、کههدفآنحمایتازپایاندادنبههمهجنگهاست、عهدنامهصلحراامضا نقشهامضاکنندگانسازمانیعهدنامهصلحرامشاهدهکنید。

(افرادغیروابستهبهسازمانها、اینتعهدرااینجاامضاکنید。)

برایجمعآوریامضاها、برگهثبتنامدریافتکنید。

「مامتوجههستیمکهجنگونظامیگریبهجایاینکهازماحمایتکندبیشتردرماایجادناامنیمیکند、وباعثکشتار、جراحتوصدمهدیدنبزرگسالوکودکونوزادشده、بهشدتبهمحیطزیستطبیعیآسیبرسانده、آزادیهای مدنیرافرسودهکردهواقتصادماراتهیمیسازدومنابعراازفعالیتهایدیگریکهبرایبقایم مامتعهدمیشویمکهازتلاشهایغیرخشونتآمیزبرایپایاندادنبهتمامیجنگهاوآمادگیبرایجنگحمایتکردهوصلحیپایداروعادلانهایجادکنیم。 「「

任意の言語に翻訳