اعلامیهصلحراامضاکنید

英語. 日本語. Deutsch. Español. Italiano. 中文. Français. 印Norsk. スベンスカ. Pусский. Polskie. বাংলা。. हिंदी。. 한국어. Português. فارسی アラビア語

企業・組織の方へ ここに誓約書に署名する。 もらいます サインアップシート.

 
می‌دانمکهجنگهاونظامی‌گریبهجایمحافظتازما、امنیتماراتهدیدمی‌کنند؛ بزرگسالان、کودکانونوزادانرامی‌کشند、زخمیمی‌کنندوبهقربانیانخودآسیب‌هایر بهشدتمحیطزیستراتخریبمیکنند、آزادیهایمدنیراازبینمیبرند、اقتصادراتضعیفمیکنندومانعاختصاصمنابعبهفعالیتهایزندگیبخشمیشوند。 منبهمشارکتدرتلاشهایبدونخشونتبرایپایاندادنبهتمامجنگهاوتدارکآنوبرقراریصلحیپایداروعادلانهمتعهدمیشوموازآنحمایتمینمایم。」
任意の言語に翻訳