(Norsk)HVORDAN BYGGE ET GLOBALT SIKKERHETSSYSTEM:ET ALTERNATIV TIL KRIG

et sammendrag av World BEYOND Warのボク
「et globalt sikkerhetssystem:et alternativ til krig」

彼女のコマーとサマンドラグは、次のように書きます:「Et Globalt Sikkerhetssystem:et Alternativ til Krig、AGSS」。 Vi viserogsåtil et allerede eksisterende grunnlag for fred og hvordan vi skal bygge en trygg verden for alle。 AGSS girogsåen omfat-tende og detaljert aksjonsplan foråavslutte all krig。

Veien tilåavslutte all krig og etablere det Alternative globale sikkerhetssystemet kanoppnåsved hjelp a tre brede strategier:1. avmilitariserende sikkerhet、2.håndterekonflikter uten vold og 3. skape en fred-skultur。 Aksjonsplanen er Organisert rundt disse tre strategiene。

Dette boksammendraget er en viktig start for de som er nysgjerrigepåeller som har forpliktet seg tilåbidra tilåavskaffe krig。 de fr erogsåen uvurderlig ressurs for politiskerådog folkelige aksjoner for en fredelig-ere verdensorden。 Begreper、Strateger og veiledende Prinsipper som introduseres her blir forklart mye mer detaljert i fullversjonen av boken som kankjøpesi ulike format(pdf、e-bok、utskrift)gjennomvårnettside: https://worldbeyondwar.org/alternative.

購入
私たちのキャンペーン

戦争を終わらせる方法

オンラインコース
成長を支援

小さなドナーは私たちを動かし続けます

月額15ドル以上の定期的な寄付を選択した場合は、お礼の贈り物を選択できます。 私達は私達のウェブサイトで私達の定期的な寄付者に感謝します。

これは、 world beyond war
今後のイベント
WBWショップ
任意の言語に翻訳