اجامیه صلح را به عنوان یک سازمان امضا کنید

Inglese. Deutsch. Español. Italiano. Français. Norsk. Svenska. Portoghese. 中文. Russo. 한국어. 日本人. हिन्दी. বাংলা. عربى. فارسی. Українська.

از سازمانها دعوت شده است تا برای پیوستن به شبکه داوطلبان مردمی ، فعالان و گروههای واسته به شبنکه World BEYOND War (دنیا اتر از جنگ)، که هدف آن حمایت از پایان ادن به همه جنگهاست، امه صلح ا امضا کنند. امضا ان سازمانی امه لح ا اهده کنید.

(افراد غیروابسته به سازمان ها ، این تعهد را اینجا امضا کنید.)

برای جمع آوری امضاها ، برگه ثبت نام دریافت کنید.

“ما متوجه هستیم که جنگ و نظامی گری به جای اینکه از ما حمایت کند بیشتر در ما ایجاد ناامنی می کند, و باعث کشتار, جراحت و صدمه دیدن بزرگسال و کودک و نوزاد شده, به شدت به محیط زیست طبیعی آسیب رسانده, آزادی های مدنی را فرسوده کرده و اقتصاد ما را تهی می سازد و منابع را از فعالیت های دیگری که برای هبنا ما لادب هس مقا ما لادم هست مقای ما متعهد می شویم که از تلاش های غیرخشونت آمیز برای پایان دادن به تمامی جنگها و آمادگی غیرخشونت آمیز برای پایان دادن به تمامی جنگها و آمادگی را جنگ حوعهیدا جنگ حوعوات را حوعوای "

Traduci in qualsiasi lingua