اجامیه صلح را امضا کنید

English. Giapponese. Deutsch. Español. Italiano. 中文. Français. Norsk. Svenska. Pусский. Polskie. বাংলা.. हिंदी.. 한국어. Portoghese. فارسی العربية

Organizations firmare l'impegno qui. Ottenere fogli di iscrizione.

"
می‌دانم که جنگها و نظامی‌گری به جای محافظت از ما ، امنیت ما را تهدید می‌کنند ؛ بزرگسالان ، کودکان و نوزادان را می‌کشند ، زخمی می‌کنند و به قربانیان خود آسیب‌های روحی جدی وارد می‌کنند. به شدت محیط ‌زیست را تخریب می‌کنند ، آزادی‌های مدنی را از بین می‌برند ، اقتصاد را تضعیف می‌کنزفی‌ش و مانع اختبنبن ما اتبنبناا من به مشارکت در تلاش‌های بدون خشونت برای پایان دادن به تمام جنگ‌ها و تدارک آن و برقرقراری صلحی وایعاداری وایعاداری وایعاداری وایعاداری واعمادار واععادار
Traduci in qualsiasi lingua