اعلامیه صلح را امضا کنید

Englanti. 日本語. Deutsch. español. italiano. 中文. Français. Norsk. Ruotsalainen. Pусский. Polskie. বাংলা.. हिंदी.. 한국어. português. فارسی. العربية. Українська. Català. Română. Organisaatiot allekirjoita pantti täällä. Saada kirjautumissivut. Osta tästä rauhanlupauksesta kehystetty juliste täältä.

"
می‌دانم که جنگها و نظامی‌گری به جای محافظت از ما ، امنیت ما را تهدید می‌کنند ؛ بزرگسالان ، کودکان و نوزادان را می‌کشند ، زخمی می‌کنند و به قربانیان خود آسیب‌های روحی جدی وارد می‌کن. به شدت محیط ‌زیست را تخریب می‌کنند ، آزادی‌های مدنی را از بین می‌برند ، اقتصاد را تضعیف می‌کننا انان انتان الصنات القنات الصزان الزان الزنات القزان الزانات المزان من به مشارکت در تلاش‌های بدون خشونت برای پایان دادن به تمام جنگ‌ها و تدارک آن و برقراری صلحی اان ال ن المنان

Käännä mille tahansa kielelle