نسخھ خلاصھ شده ای از کتاب

در اینجا شما خلاصھای از کتاب ما »یک سامانھ امنیت جھانی: جایگزینی برای جنگ ) :Global Security System An Alternative to War- AGSSA(« را خواھید یافت کھ با جزییات، ستونھای جنگ را ترسیم کرده کھ بایستی تخریب گردند. بھ مجرد از بین بردن این ستونھا، بنیان سامانھ جنگ بھ کلی فرو خواھد ریخت و بر روی شالوده صلح کھ پیش تر بنا نھاده شده، دنیایی خواھیم ساخت کھ برای ھمگان امن باشد. AGSS ھمچنین طرح و برنامھ اقدام مبسوطی را برای پایان دادن بھ تمامی جنگھا ارائھ می کند. مسیر نیل بھ پایان دادن جنگ و تاسیس سامانھ امنیت جھانی جایگزین از طریق سھ استراتژی وسیع میسر میشود: ١( غیرنظامی کردن امنیت؛ ٢( مدیریت درگیریھا بدون خشونت، و ٣( ایجاد فرھنگ صلح. این سھ استراتژی، بخشھای ھماھنگ کننده طرح ما ھستند.

Translate To Any Language