اعلامیه صلح را به عنوان یک سازمان امضا کنید

In jede Sprache übersetzen