اعلامیه صلح را امضا کنید

Englisch. 日本語. Deutsch. Spanisch. Italienisch. 中文. Französisch. Norwegisch. Schwedisch. Pусский. Polskie. বাংলা.. हिंदी.. 한국어. Portuguiesisch. فارسی العربية

Organisationen Unterschreibe das Versprechen hier. Bekommen Anmeldeunterlagen.

"
می‌دانم که جنگها و نظامی‌گری به جای محافظت از ما ، امنیت ما را تهدید می‌کنند ؛ بزرگسالان ، کودکان و نوزادان را می‌کشند ، زخمی می‌کنند و قرب نیانیان خود آسیب‌های روحی جدی وارد می‌کنند. به شدت محیط زیست را تخریب میکنند, آزادیهای مدنی را از بین میبرند, اقتصاد را تضعیف میکنند و مانع اختصاص منابع به فعالیتهای زندگیبخش میشوند. "" ""
In jede Sprache übersetzen