Burundi : Donner Aux Jeunes Les Clés Pour Construire Un Avenir Pacifique

engelsk nedenfor

Af Elvis NDIHOKUBWAYO, Coordonnateur du chapitre, World BEYOND WarMaj 26, 2024

World BEYOND War est un réseau mondial d'organisations et d'individus qui œuvrent pour la paix. Fondé en 2014, WBW travaille à travers une variété de programs et d'initiatives pour éduquer, promouvoir, soutenir, plaider et créer un monde sans guerre. Au Burundi, des clubs de paix ont été récement lancés par de jeunes leaders motivés par la vision d'un avenir pacifique pour leur pays.

Pourquoi le Burundi at-il besoin de clubs de paix og miljø jeune?

Le Burundi, marqué par une longue histoire de conflits dans le passé, en un besoin urgent de promouvoir la paix et la cohésion sociale, surtout au sein de sa jeunesse dynamique. Les clubs de paix en miljø jeune jouent un rôle crucial dans cet indsats en sensibilisant les jeunes aux valeurs de paix, de non-violence et de tolérance. Si on regarde dans un autre angle, ils favorisent aussi le dialogue intercommunautaire et la résolution pacifique des conflits tout en renforçant la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Comme on peut le constater dans les différentes universités où ils ont implanté, ces clubs donnent aux jeunes « Burundi Bwejo » (qui signifie «Le Burundi de demain») les outils et les compétences nécessaires pour devenir des agents de pairs et leurs communautés dans leurs bidragyder à bâtir un Burundi plus pacifique.

En acteur clé dans la promotion des clubs de paix...

Depuis sa creation, WBW Burundi a joué un rôle déterminant dans la promotion de la paix en miljø jeune au Burundi. L'organisation conduite par le Coordinateur national Elvis NDIHOKUBWAYO a:

  • Créé 6 clubs de paix dans des universités publiques et privées à travers le pays.
  • Engagé des centaines de jeunes dans des activités de sensibilisation et de formation à la paix.
  • Sensibilisé de milliers de personnes à la paix et la ikke-vold.

La coordination de ces clubs se fait à travers une structure nationale (Coordinateur national et son équipe) et des comités locaux (coordinateurs locaux dans différents universités). Ces strukturer sikrer kommunikationen mellem klubberne, organisationen af ​​aktiviteter og dannelsen af ​​programmer.

Des changements concrets sur la jeunesse

L'initiative de WBW Burundi a déjà eu un impact positif sur la vie de nombreux jeunes au Burundi. På peut observer des changements concrets tels qu'une augmentation de la sensibilisation aux valeurs de paix et de non-violence, une amélioration des compétences en communication et en résolution de conflits chez les jeunes et aussi une plus grande impplication des jeunes dans les activités de promotion de la paix dans leurs communautés comme on peut le remarquer à travers les différents ateliers et formations organisés aussi bien par la coordination nationale que locale.

SANGWE Trésor, ancien coordinateur du club de paix de l'Université du Burundi et actuellement chargé des programs dans la coordination nationale, raconte: « Grâce au club de paix, j'ai appris à mieux communiquer avec les autres et à résoudre les conflits de manière pacifique, je suis maintenant plus engagé dans la promotion de la paix dans ma communauté ainsi que dans mon lieu de travail actuel ; ce qui me permet de mieux grandir personnellement et professionnelle ».

Les clubs de paix en miljø jeune sont un outil essentiel pour promouvoir la paix et la cohésion sociale au Burundi. L'initiative de WBW Burundi a déjà eu un impact positif sur la vie de nombreux jeunes et continue de contribuer à l'édification d'une société pacifique et prospère.

Burundi: Bemyndigelse af unge til at bygge en fredelig fremtid

Af Elvis NDIHOKUBWAYO, kapitelkoordinator, World BEYOND WarMaj 26, 2024

World BEYOND War er et globalt netværk af organisationer og enkeltpersoner, der arbejder for fred. WBW blev grundlagt i 2014 og arbejder gennem en række programmer og initiativer for at uddanne, promovere, støtte, fortalere og skabe en verden uden krig. I Burundi blev fredsklubber for nylig lanceret af unge ledere motiveret af visionen om en fredelig fremtid for deres land.

Hvorfor har Burundi brug for ungdomsfredsklubber?

Burundi, der er præget af en lang historie med konflikter i fortiden, har et presserende behov for at fremme fred og social samhørighed, især blandt sine dynamiske unge. Ungdomsfredsklubber spiller en afgørende rolle i denne indsats ved at øge unges bevidsthed om værdierne fred, ikke-vold og tolerance. Set fra en anden vinkel fremmer de også dialog mellem samfund og fredelig konfliktløsning, samtidig med at de styrker den sociale sammenhængskraft og lever sammen. Som det kan ses på de forskellige universiteter, hvor de er blevet oprettet, giver disse klubber unge "Burundi Bwejo" (som betyder "Burundi i morgen") de værktøjer og færdigheder, de har brug for for at blive fredsagenter i deres lokalsamfund og dermed hjælpe med at opbygge et mere fredeligt Burundi.

En nøglespiller i at fremme fredsklubber...

Siden oprettelsen har WBW Burundi spillet en nøglerolle i at fremme fred blandt unge mennesker i Burundi. Ledet af den nationale koordinator Elvis NDIHOKUBWAYO har organisationen:

  • Oprettet 6 fredsklubber på offentlige og private universiteter over hele landet.
  • Engageret hundredvis af unge mennesker i fredsbevidsthed og træningsaktiviteter.
  • Sensibiliseret tusindvis af mennesker over for fred og ikke-vold.

Disse klubber koordineres af en national struktur (national koordinator og hans team) og lokale udvalg (lokale koordinatorer på forskellige universiteter). Disse strukturer sikrer kommunikation mellem klubberne, tilrettelæggelse af aktiviteter og implementering af træningsprogrammer.

Konkrete forandringer, der påvirker unge

WBW Burundi-initiativet har allerede haft en positiv indvirkning på livet for mange unge mennesker i Burundi. Der kan observeres konkrete ændringer, såsom øget bevidsthed om værdierne fred og ikke-vold, forbedrede kommunikations- og konfliktløsningsevner blandt unge og større inddragelse af unge i fredsskabende aktiviteter i deres lokalsamfund, som det fremgår af de forskellige workshops og træningssessioner arrangeret af både de nationale og lokale koordinatorer.

SANGWE Trésor, tidligere koordinator for fredsklubben ved universitetet i Burundi og i øjeblikket ansvarlig for programmer i den nationale koordinering, rapporterer: ”Takket være fredsklubben har jeg lært at kommunikere bedre med andre og at løse konflikter fredeligt. Jeg er nu mere involveret i at fremme fred i mit lokalsamfund såvel som på min nuværende arbejdsplads, hvilket gør mig i stand til at vokse personligt og professionelt.”.

Ungdomsfredsklubber er et vigtigt redskab til at fremme fred og social samhørighed i Burundi. WBW Burundis initiativ har allerede haft en positiv indvirkning på mange unges liv og bidrager fortsat til at opbygge et fredeligt og velstående samfund.

Giv en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Relaterede artikler

Vores teori om forandring

Hvordan man afslutter krig

Bevæg dig for Peace Challenge
Antikrigsbegivenheder
Hjælp os med at vokse

Små donorer holder os i gang

Hvis du vælger at give et tilbagevendende bidrag på mindst $15 om måneden, kan du vælge en takkegave. Vi takker vores tilbagevendende donorer på vores hjemmeside.

Dette er din chance for at genskabe en world beyond war
WBW butik
Oversæt til ethvert sprog